Användarnamn

Lösenord

Miljöarbete

Riksbud tar samhällsansvar där vi verkar! Detta är en grundläggande del av våra affärer och våra värderingar..

Det är naturligt för Riksbud att engagera sig i varje lokal ort vi agerar på. En viktig del av vårt engagemang är ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle överallt där vi verkar.

Riksbuds mi ljöarbete ska därför inom ramen för vår kärnverksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Vi har därför antagit denna nya miljöpolicy som skall utgöra grunden för vårt miljöarbete.

Vi skall inom vår verksamhet:

  • Genomföra och utveckla våra transportuppdrag så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt. Även miljöfrågor skall beaktas vid löpande utveckling av vår teknik.
  • Motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetarnas engagemang tas tillvara.
  • Minska miljöbelastningen från våra transporter och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik.

Minska vår miljöbelastning på våra kontor genom att:

  • Minska användning av energi och material.
  • Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
  • Hantera vårt avfall på bästa sätt.
  • Aktivt inhämta och sprida kunskaper inom miljöarbete både externt och internt. En levande dialog skall integreras i vår verksamhet.
  • Arbeta med ett centralt miljöledningssystem för att effektivt och kompetent hantera vårt miljöarbete.
  • Efterleva gällande lagar och förordningar som minimikrav.
  • Arbeta med konkreta handlingsplaner och tydliga och uppföljningsbara miljömål för Riksbud med årlig uppföljning.

Vi lever som vi lär:

Riksbuds producerande bolag, Västernorrland Logistik AB, har ett miljöledningssystem och certifiering som uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015 utfärdat av C1